Taken
Het is een taak van de kerk om mensen met Christus bekend te maken. De Gideons fungeren hierbij als een verlengstuk van die kerken en gemeenten, door het Woord van God te verspreiden op locaties waar de plaatselijke kerk veelal niet komt of kan komen.

Uitgangspunten
Een goede relatie met de voorgangers is van groot belang. De kerken ondersteunen de Gideons niet alleen in financiële zin, maar gedenken het werk ook door gebedsondersteuning en door het stimuleren van belangstellenden om lid te worden.

Iemand die na ontvangst van een Nieuw Testament met de Psalmen of na het lezen van een hotel-Bijbel om pastorale begeleiding vraagt, wordt altijd naar een plaatselijke kerk of gemeente doorverwezen. De Gideons zaaien, de kerken oogsten.

De Gideons gedenken de kerken in gebed en bewerken door hun optreden ook een grotere betrokkenheid van de kerkleden bij hun eigen geloofsgemeenschap en melden wat God door het werk van de Gideons heeft bewerkt in de levens van mensen.

Rapportages
Geen T.V. spots of dure reclame-uitingen maar een directe persoonlijke rapportage over de verspreidingen in de plaatselijke kerk zelf. Dat is een praktijk die al meer dan 100 jaar met succes wordt gevolgd.

Een spreekbeurt in een kerkdienst, een presentatie op een gemeente- / zendingsavond of bij de start van bepaalde kerkelijke activiteiten, een themabijeenkomst: het kan allemaal. Op de dan aanwezige informatietafel wordt geïllustreerd welke Bijbels, Bijbelgedeelten worden verspreid en welke de reacties daarop waren.

Gestreefd wordt naar het onderhouden van regelmatige contacten met voorgangers en/of andere leidinggevenden van de kerken in het werkgebied van de landelijke afdelingen.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”