Inleiding
In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de vraag of het mogelijk was in Nederland over te stappen op een met name voor de jeugd meer makkelijk leesbare Bijbelvertaling.

In deze notitie worden de argumenten van TGI om bij de bestaande vertaling te blijven nog eens op rij gezet met de uitdrukkelijke intentie hiermee deze reeds lang lopende discussie af te sluiten.

De kern van de Gideon bediening
Alvorens nader op argumenten in te gaan is het goed vooraf duidelijk voor ogen te houden wat de doelstelling van TGI is. De enige doelstelling van TGI is:
                                    het winnen van mannen/vrouwen, jongens/meisjes voor Jezus.
Oftewel: een ‘visser van mensen’ te zijn.

Als zodanig onderscheidt TGI zich bijvoorbeeld van een Bijbeldrukker (Jongbloed) en de Bijbelvereniging (Bijbel distributeur). Het drukken van Bijbels is een technisch proces; het distribueren van Bijbels is een logistiek proces.

Echter: het ‘visser van mensen’ willen zijn is een puur geestelijk proces. Besef immers dat alleen God iemand tot geloof kan brengen omdat alleen de H. Geest kan doordringen tot iemands binnenste (Hebr. 4:12).

Tegen deze achtergrond is het beleid van TGI erop gericht in gedrukte versies een vertaling te gebruiken welke zo dicht mogelijk aansluit bij de grondtekst.

Wanneer we geen ‘titel of jota’ aan de oorspronkelijke tekst moeten toevoegen impliceert dit dat we voorzichtig moeten zijn met het vertalen van God’s Woord en dat we niet van een vertaling een vertelling moeten gaan maken. Immers, de H. Geest gebruikt altijd Zijn Woord en niet ons eigen (daarvan afwijkend) woord. Jes. 55:11 zegt: … zo zal Mijn Woord zijn ….

Teneinde iemand voor Jezus te kunnen winnen is het onze taak bij die persoon een zoekproces op gang te brengen. Dit tegen de achtergrond van de belofte: wie zoekt zal vinden.

Om dit zoekproces op gang te brengen gebruiken wij een NT met achterin een tweetal pagina’s met daarin een aantal verzen die kernachtig de liefdevolle, uitgestrekte hand van de Vader illustreren. Deze verzen zijn voor niemand te moeilijk om de noodzaak van de komst van Jezus naar de aarde te verklaren.

In feite is een Gideon NT puur een ‘startbijbel’ die als startmotor fungeert voor een zoekproces. Wanneer iemand Christen wordt zal deze persoon gemotiveerd zijn een volledige bijbel naar eigen keuze aan te schaffen.

Het is overigens helemaal niet nodig de bijbel helemaal gelezen te hebben alvorens Christen te worden. Vaak is slechts één vers en soms zelfs maar 2 woorden uit een vers voldoende om de moeite te willen doen Jezus te gaan zoeken en te vinden.

De ultieme test.
TGI hanteert een meetlat van 35 verzen om een bepaalde Bijbelvertaling te kunnen beoordelen en een vertaling als goed te kwalificeren. De HSV voldoet aan deze meetlat; de NBV, Het Boek, de BB en de BGT voldoen hier niet aan.

Het aanpassen van een eerder afgekeurde vertaling om deze alsnog te doen kwalificeren levert een ‘Gideon Bijbel’ op, welke op gelijke voet zal worden beschouwd als een Bijbel van de Jehova Getuigen. Kortom: dat roept het beeld op van een sekte.

De relatie met de kerken.
TGI beschouwt zichzelf als de verlengde arm van de kerk. Los daarvan komen onze leden uit een veelheid van verschillende kerken/gemeenten.

Om een verlengde arm te kunnen zijn moeten we materiaal gebruiken waar het merendeel van de kerken het erover eens is dat een bepaalde vertaling een getrouwe vertaling is. Bij de HSV is dit het geval.

Het gebruik van een makkelijker leesbare vertaling zal een algemene acceptatie ontberen, met alle schadelijke neveneffecten voor onze bediening van dien.

Besef in dit kader ook dat er veel meer doelgroepen dan scholen zijn, te weten 55, waarvan scholen er dus slechts één van is.

Besef tevens dat een Nederlandse vertaling niet alleen in Nederland wordt gebruikt doch ook in België, Suriname, Aruba, Bonaire en Curaçao.

Procedure voor aanvraag andere Bijbelvertaling
Wanneer er in de toekomst een Bijbelvertaling uitkomt welke de 35 verzen test kan doorstaan en welke meer aansluit op veranderingen welke zich binnen het taalgebruik hebben voorgedaan dan bestaat er een procedure om deze nieuwe vertaling onder de aandacht van het internationaal Hoofdbestuur te brengen.

Een verzoek daartoe zal allereerst moeten worden beoordeeld door het NLT.

Bij groen licht zal dit verzoek worden voorgelegd aan het internationaal Hoofdbestuur. Door dit Hoofdbestuur zal vervolgens worden onderzocht waarom en hoe deze vertaling tot stand is gekomen en welke personen hieraan hebben meegewerkt.

Bij groen licht kan door het internationaal Hoofdbestuur worden besloten in contact te treden met een drukker, waarbij ook de financiële aspecten worden meegenomen.

Slotwoord
Met deze uiteenzetting willen wij de discussie over een andere vertaling afsluiten.

Met verwijzing naar de nieuwe visie (One Vision) moeten wij als Gideons en Auxiliaries bereid zijn het beleid van TGI te omarmen en desgevraagd te verdedigen. Immers, wij moeten ervoor waken intern verdeeld te raken.

Besef dat wij dienen binnen de Gideon bediening, onder de aansturing van het internationale Hoofdbestuur.

NLT
November 2018.

 

Nawoord
De Gideon Bible App is ontleend aan de YouVersion. In deze laatste App zijn 5 Nederlandse Bijbelvertalingen opgenomen (SV1750, HSV, HTB, NBG51 en BB (Basis Bijbel)). 

Nader zal worden onderzocht of de Gideon Bible App kan worden uitgebreid met meer Nederlandse vertalingen.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”