Inleiding
Gebleken is dat in veel camps onduidelijkheid bestaat over het beleid van TGI inzake vrouwen: wie kunnen wel en wie niet lid worden van TGI.

Doelstelling van deze notitie: duidelijkheid hierover verschaffen alsook argumenten aanreiken om vragen hieromtrent te kunnen beantwoorden.

De Gideon bediening
De Gideon bediening is een bediening van zakenmannen en professionele mannen. Wanneer deze lid zijn kunnen vervolgens ook hun echtgenotes lid worden (de Auxiliary). TGI is de facto een echtparenbediening. Echter: wel in die volgorde.

Bijbelse basis
In de kern is de Auxiliary gebaseerd op een tweetal Bijbelse fundamenten, te weten de scheppingsorde en het instituut van het huwelijk.

  1. De scheppingsorde

God schiep eerst Adam (uit stof). God gaf hem de taak de aarde te bewerken en te bewaren. Later schiep hij Eva (uit Adam’s rib) als hulp voor hem (Gen. 2:18). God heeft de man een opdracht gegeven waarbij Hij de (zijn) vrouw als hulp aan hem heeft toegevoegd. Dit is overigens geen zaak van meer of minder belangrijk zijn. Het is puur een verschillende roltoedeling.

  1. Het huwelijk

TGI houdt vast aan het instituut van het huwelijk zoals we dat terugvinden in de Bijbel, zijnde een levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw. De man heeft daarbij de rol van hoofd en priester van het gezin; de vrouw heeft een ondersteunende rol (Ef.5:22-24). Samen vormen zij een synergetisch team.

Ongehuwde vrouwen
Tegen de achtergrond van bovenstaande kunnen alleen gehuwde vrouwen lid worden van TGI. Zij hebben immers een echtgenoot die zij kunnen ondersteunen bij het in Gideon-verband actief bezig zijn met een ‘visser van mensen’ zijn.

Dat wil overigens niet zeggen dat ongehuwde vrouwen niet betrokken kunnen zijn bij de Gideon bediening. Zij kunnen ‘Vriend van Gideons’ worden en als zodanig enerzijds bidden voor de Gideon bediening en anderzijds deze bediening financieel ondersteunen.

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat een weduwe haar lidmaatschap van TGI niet verliest op het moment dat haar man overlijdt. Dit gebeurt overigens wel wanneer zij trouwt met een man die geen Gideon is c.q. wil worden.

Meer Auxiliaries betekent sterkere camps.
In de meeste camps bestaat de situatie dat het aantal Gideons het aantal Auxiliaries in ruime mate overstijgt. In Nederland is deze verhouding zo’n 3:1.

Tegen deze achtergrond verdient het aanbeveling te bevorderen dat ook onze echtgenotes lid worden van TGI. Immers, wanneer we als echtpaar binnen dezelfde bediening actief zijn kunnen we beiden de zegeningen daarvan ervaren.

Los van de bemoediging en gebedsondersteuning door onze vrouwen kunnen ook zij, wanneer zij lid zijn, gebruik maken van PWT’s. Besef dat dit het meest krachtige instrument is dat wij in handen hebben om mensen voor Jezus te winnen.

Maar niet alleen het gebruik van PWT’s ligt dan binnen hun bereik; zij kunnen dan ook zelf met elkaar uitdelingen doen en wel binnen de medische en verzorgende wereld. Dit is de facto hun primaire aandachtsveld.

Daarnaast kunnen zij, onder een aantal voorwaarden, hun echtgenoot assisteren bij uitdelingen binnen scholen/universiteiten, het primaire aandachtsveld van Gideons.

Eindconclusie
De wens om meer handen te hebben voor uitdelingen kan worden opgelost door onze eigen mogelijkheden daartoe beter te benutten.

De bediening van TGI is een geestelijke bediening. Tegen deze achtergrond vertrouwen wij erop dat de TGI bediening blijvend gezegend zal worden wanneer wij blijven vasthouden aan de bij aanvang vastgestelde kernwaarden.

NLT Nederland
November 2018

 

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

BedragIBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”