Veelgestelde vragen

Het verschil tussen "The Gideons International" en de "Bijbelvereniging"

De The Gideons International(TGI) is wereldwijd actief met in vrijwel elk land actieve lokale teams.

De Bijbelvereniging(BV) is alleen actief in Nederland.

Nee. De Bijbelvereniging gebruikt verschillende Bijbelvertalingen waaronder de NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) en de NBG (Nederlands Bijbelgenootschap); The Gideons International gebruikt uitsluitend de HSV (Herziene Staten Vertaling).

Bij The GIdeons International(TGI) worden giften t.b.v. het Bijbelfonds voor de 100% besteed aan de Bijbels. De hieraan verbonden kosten omvatten de drukkosten, transportkosten, douanerechten en de instandhouding van het internationale verspreidings-netwerk door de (momenteel) 250.000 vrijwilligers.

De kosten van de eigen organisatie worden gedragen door de leden.

De Bijbelvereniging(BV) betaalt uit de binnengekomen fondsen zowel de kosten van de eigen organisatie als de kosten van alle gratis verstrekte bijbeluitgaven.

The Gideons International(TGI) ontvangt fondsen ten behoeve van het internationale Bijbelfonds van de eigen leden, van kerken en van Vrienden van Gideons. Daarnaast betalen de leden lidmaatschapsgeld t.b.v. de kosten van de eigen organisatie.

De Bijbelvereniging(BV) ontvangt gelden uit giften, donaties en collecten. Met deze fondsen worden zowel de kosten van de eigen organisatie als de kosten van het verstrekte bijbelmateriaal betaald. Fondsenwerving is essentieel voor de BV en als zodanig wordt een actief mediabeleid gevoerd.

Bij The Gideons International(TGI) kunnen christelijke ondernemers, leidinggevende en professionals met ook hun vrouw lid worden. De Gideon bediening is als zodanig een echtparen-bediening.

Men kan lid worden wanneer men voldoet aan een aantal vereisten qua geloofspositie en beroeps/opleidings-ervaring. Dit omdat persoonlijk contact de kern is van de Gideon bediening en in dat verband sociale en communicatieve vaardigheden/talenten vereist zijn om persoonlijk invloed te kunnen hebben in iemand anders leven.

De Bijbelvereniging(BV) kent geen lidmaatschap doch biedt de mogelijkheid donateur te worden om haar bediening te kunnen blijven bekostigen.

Voor The Gideons International(TGI) is de grote zendingsopdracht in Matt. 28:19,20 het vertrekpunt van haar bediening. “Ga heen en maak discipelen”. Of zoals in Mattheus 4:19 staat: “laat Mij van u een visser van mensen maken”. In Joh. 15:5 lezen we dat we dit geestelijk werk niet zelf kunnen doen doch dit alleen effectvol kunnen doen als wij Hem dit Zelf door ons heen laten doen.

Mensen in relatie brengen met God is geestelijk werk en heeft daarom altijd veel weerstand opgeroepen. Vandaar dat Gideons ‘onder de radar’ opereren om zodoende zo min mogelijk weerstand uit te lokken. Tegen die achtergrond wordt voornamelijk alleen binnen protestante en evangelische kerken/gemeenten verteld over de eigen organisatie, de activiteiten van haar leden en het effect daarvan (getuigenissen).

De Bijbelvereniging(BV) verstuurt bijbelmateriaal gratis naar ontvangende partijen en heeft daarvoor uiteraard fondsen nodig. Middels het ieder kwartaal rondsturen van een nieuwsbrief naar een groot bestand aan kerken/gemeenten in Nederland en een bestand van donateurs kan in die behoefte worden voorzien. Publiciteit is derhalve voor de BV van wezenlijk belang voor het kunnen continueren van de eigen missie.

Omdat de Bijbelvereniging(BV) naderhand haar werkterrein heeft uitgebreid naar doelgroepen die internationaal vanuit The Gideons International(TGI) worden bediend is inderdaad in de praktijk een verwarrend beeld gaan ontstaan, met name binnen de kerken.

De BV hecht echter sterk aan deze toevoeging omdat deze wereldwijd bekende naam essentieel is om de toegang tot kerken en de hotels (vaak internationale ketens) te kunnen behouden.

The Gideons International(TGI) kent momenteel 55 doelgroepen waaronder hotels, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, verzorging/verpleeghuizen, gevangenissen, militaire kazernes, politie en brandweerkazernes de meest bekende zijn. Binnen de doelgroepen worden met name Nieuwe Testamenten exclusief door Gideon leden persoonlijk uitgereikt.

De Bijbelvereniging(BV) zorgt voor gecontroleerde gratis plaatsingen van Bijbels op locaties waar mensen overnachten. Denk daarbij aan hotels, motels, pensions, B&B’s, vakantiebungalows, zieken- verpleeg en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.

In de loop der tijd is dit werkterrein overigens verder uitgebreid met andere specifieke doelgroepen.

In 1985 is de onderlinge afspraak gemaakt dat de BV zich zou richten op het plaatsen van bijbels in hotels en TGI met name op het uitdelen van NT’s aan middelbare school leerlingen en studenten op hogescholen en universiteiten.

Naderhand echter heeft de BV haar taakterrein verder richting het werkterrein van TGI uitgebreid en is nu dan ook sprake van overlappingen.

The Gideons International(TGI) heeft als doel het winnen van mensen voor Jezus. Hierbij staat het persoonlijk contact centraal. Tegen deze achtergrond omvat de Gideon werkwijze een drietal gelijkwaardige componenten, te weten: regelmatig met elkaar samenkomsten voor opbouw van het geloofsleven en bemoediging, persoonlijk werk/getuigenis en daarnaast het uitdelen/plaatsen van bijbels of gedeelten daarvan binnen haar doelgroepen.

TGI is een wereldwijd actieve missionaire organisatie, inmiddels al ruim 120 jaar actief en werkzaam vanuit lokale teams (‘camps’) in zo’n 200 landen met momenteel ruim 250.000 leden die als vrijwilliger de missie van TGI uitvoeren.

De Bijbelvereniging(BV )heeft als doel het evangelie van Jezus Christus dichtbij de mensen, dichtbij de lezer, te brengen. Vanuit die optiek werkt de BV als een bijbeldistributeur.

Men werkt vraaggericht en ondersteunt daarbij initiatieven die een ruimere verspreiding van de bijbel als doel hebben. Het persoonlijk contact tussen de aanbieder en ontvanger van de bijbel, hetgeen bij TGI essentieel is, ontbreekt.

De BV is een nationale organisatie. Zij bestaat vanaf 1948.

In 1948 is The Gideons International (TGI) buiten Amerika ook in Nederland actief geworden en wel onder de naam ‘De Nederlandse Gideons’. Men opereerde indertijd op enige afstand van TGI vanwege een wat afwijkende visie en werkwijze, hetgeen min of meer werd gedoogd.

In 1984 is echter door TGI een Gideon afdeling opgezet welke wel volledig volgens werkwijze en onder de autoriteit van het internationale hoofdkantoor in Nashville ging functioneren. De toenmalige oorspronkelijke afdeling heeft daarop haar naam gewijzigd in ‘de Bijbelvereniging’.

Doneer Gideons Nederland

Help het goede nieuws verspreiden!

Amount

IBAN: NL35 INGB 0000 1860 18
Stichting The Gideons International “The Netherlands”